Blog

Hq-Audio digital music source-Flagship DAC MK3

18:05 | 16/05/2023

Thêm nguồn Nhạc số của HQAUDIO:

HQ-FLAGSHIP MK2 - DAC/Streamer Network Player.

Một sản phẩm nguồn phát "Made in Việt nam - All in one" với các Linh kiện chọn lọc, đầu vào kết nối ứng dụng App Volumio với nguồn nhạc 8T có sẵn cùng các ứng dụng Tidal, Youtube... Với đầu ra thuần đèn điện tử (5 bóng gồm 01 bóng 6DJ8 cho nguồn, 2 bóng 12AU7 tầng khuyếch đại và 2 bóng 6DJ8 với chế độ không phải hồi, class A) cho chất âm rất gần Analog. Một sản phẩm đáng để các Audiophile nghiên cứu, trải nghiệm.

Add HQAudio digital music source:
HQ -Flagship MK2 - DAC/Streamer Network Player.
A product source "Made in Vietnam - All in One" with selective components, inputs connecting App Volumio application with 8T music source available with Tidal, YouTube applications ... with pure output Electronic lights (5 balls include 01 6DJ8 bulb for power, 2 balls 12AU7 amplifier and 2 6DJ8 balls with non -recovery mode, Class a) for sound quality very close to analog. A product worth the Audiophile researches and experiences.

 

 

 

 

 

 

 

 

Thong ke